Studia Poznań - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28 w Poznaniu

top

Strona główna

Studia Poznań
img_ucz
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
logo_ucz

60-637 Poznań, woj. wielkopolskie

ul. Wojska Polskiego 28 zobacz na mapie>>

tel.: 618487011, 6184875222, fax.: 618466716

www: www.up.poznan.pl

e-mail: dzstud@up.poznan.pl

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

Architektura krajobrazu

Biologia

Biotechnologia

Dietetyka

Ekoenergetyka

Ekonomia

Finanse i rachunkowość

Gospodarka przestrzenna

Informatyka i agroinżynieria

Inżynieria biotworzyw NOWY KIERUNEK

Inżynieria i gospodarka wodna

Inżynieria rolnicza

Inżynieria środowiska

Leśnictwo

Medycyna roślin

Ochrona środowiska

Ogrodnictwo

Polityka społeczna

Projektowanie mebli

Rolnictwo

Technika rolnicza i leśna

Technologia drewna

Technologia żywności i żywienie człowieka

Towaroznawstwo

Turystyka i rekreacja

Zootechnika

Oferta edukacyjna - studia II stopnia

Architektura krajobrazu

Biologia

Biotechnologia

Dietetyka

Ekonomia

Informatyka i agroinżynieria

Inżynieria biotworzyw NOWY KIERUNEK

Inżynieria rolnicza

Inżynieria środowiska

Leśnictwo

Medycyna roślin

Ochrona środowiska

Ogrodnictwo

Rolnictwo

Technika rolnicza i leśna

Technologia drewna

Technologia żywności i żywienie człowieka

Turystyka przyrodnicza

Zootechnika

Oferta edukacyjna - studia jednolite magisterskie

Weterynaria

Galeria
galeria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_ucz
W kilku słowach o uczelni...

O uczelni

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to uczelnia dynamiczna o znaczącej roli dla regionu i kraju, uczelnia o ponad 100 letnim rodowodzie i ugruntowanych tradycjach akademickich.


Prestiż i nowoczesność, profesjonalna kadra dydaktyczna i uznany dorobek naukowy potwierdzają czołowe miejsce poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w kraju i znaczącą pozycję na arenie międzynarodowej.


W swej misji uczelnia nawiązuje do wybitnego patrona uniwersytetu – Augusta hrabiego Cieszkowskiego – znakomitego Wielkopolanina, wybitnego filozofa, mecenasa nauki i edukacji rolniczej.


Oferta dydaktyczna uczelni i programy studiów zapewniają kształcenie na wysokim poziomie teoretycznym i praktycznym, na kierunkach związanych z szeroko pojętym środowiskiem przyrodniczym, jego zagospodarowaniem i ochroną, także produkcją i przetwarzaniem żywności. Ostatnie z uruchomionych to: Inżynieria i gospodarka wodna, Ekoenergetyka, Medycyna roślin, Projektowanie mebli, Weterynaria a od 2014 roku oferujemy nowe studia na kierunku: Inżynieria biotworzyw i Inżynieria rolnicza.


Szeroki wachlarz edukacyjny i wysokie standardy kształcenia zapewniają naszym absolwentom liczne możliwości na rynku pracy.


W uczelni funkcjonuje Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS), dzięki któremu jest możliwa wymiana studentów na poziomie krajowym i europejskim. Działa program Most-AR, w ramach którego studenci od drugiego roku mogą studiować przez semestr lub jeden rok w innej polskiej uczelni przyrodniczej lub rolniczej. Na poziomie międzynarodowym wymiana studentów jest organizowana między innymi dzięki programom Erasmus i Leonardo da Vinci.


Uczelnia kształci około 12 000 studentów na studiach pierwszego stopnia, w większości kończących się tytułem zawodowym inżyniera, studiach magisterskich i doktoranckich oraz anglojęzycznych. Dalsze pogłębianie wiedzy można kontynuować na 27 studiach podyplomowych.


Nasze działania inwestycyjne i modernizacyjne, troska o wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny młodzieży, tworzą uczelnię przyjazną studentom.

Władze uczelni

obrazek

Lokalizacja uczelni

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – znajduje się w obrębie Sołacza, będącego częścią naszego miasta.

Siedziba władz Uczelni (Rektorat i Dziekanaty) mieści się w budynku Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28


Adresy wydziałów

1. Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel.: 618-48-70-91, 618-48-70-92 ,618-48-70-94, 618-46-60-60
biotechnologia, ekoenergetyka, informatyka i agoinżynieria,
inżynieria rolnicza, ochrona środowiska, rolnictwo,
www.up.poznan.pl/wrol
e-mail: dziekrol@up.poznan.pl

2. Wydział Leśny
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel.: 618-48-70-98, 618-48-70-99
leśnictwo
www.up.poznan.pl/wles
e-mail: dziekles@up.poznan.pl

3. Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel.: 618-48-71-04, 618-48-72-44
biologia, turystyka i rekreacja, turystyka przyrodnicza, weterynaria, zootechnika
www.jay.up.poznan.pl
e-mail: dziekanat-student@jay.up.poznan.pl

4. Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel.: 618-48-71-05, 618-48-70-51
architektura krajobrazu, medycyna roślin, ogrodnictwo
www.up.poznan.pl/wogr
e-mail: wdzogr@up.poznan.pl

5. Wydział Technologii Drewna
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28a,
tel.: 618-48-71-01/02, 618-48-72-45
inżynieria biotworzyw, projektowanie mebli, technologia drewna
www.up.poznan.pl/wtd
e-mail: dziekanatwtd@up.poznan.pl

6. Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28,
tel.: 618-48-70-95, 618-48-70-97
dietetyka, towaroznawstwo, technologia żywności i żywienie człowieka
www.up.poznan.pl/wnoziz
e-mail: wtz_dz@up.poznan.pl

7. Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28,
tel.: 618-48-71-03, 618-48-70-73
gospodarka przestrzenna, inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria środowiska
www.up.poznan.pl/wmiis
e-mail: melior@up.poznan.pl

8. Wydział Ekonomiczno-Społeczny
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28,
tel.: 618-46-67-40/43
ekonomia, finanse i rachunkowość, polityka społeczna
www.wes.up.poznan.pl
e-mail: dziekwes@up.poznan.pl

Facebook

Zasady rekrutacji

e-mail: dzstud@up.poznan.pl


Studia I stopnia


Rekrutacja na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i na jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2014/2015 będzie prowadzona na następujące kierunki lub kierunki ze wskazaną specjalnością:


obrazek

Po ukończeniu pierwszego lub drugiego roku istnieje możliwość wyboru specjalności kształcenia, których wykaz jest podawany do publicznej wiadomości (strona www Uczelni, informatory wydziałowe i uczelniane).


1. Podstawą postępowania kwalifikacyjnego jest punktacja wynikająca z podsumowania:
1) wyników egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości (stara matura) z wybranego przedmiotu kierunkowego (dla kierunku Weterynaria z dwóch przedmiotów ) - stanowiąca 80% punktów,
2) wyników egzaminu maturalnego (z części pisemnej) lub egzaminu dojrzałości (z części pisemnej lub ustnej) z języka polskiego i języka obcego nowożytnego - 20% punktów.


Kandydaci na kierunek Architektura krajobrazu oraz Projektowanie mebli przed postępowaniem kwalifikacyjnym są zobowiązani zdać egzamin z rysunku odręcznego.


Egzamin odbędzie się w drugiej połowie czerwca 2014 roku.

Z w/w egzaminu zwolnieni będą kandydaci posiadający zaświadczenie o pozytywnej kwalifikacji z rysunku odręcznego wydane w latach 2012-2013 przez uczelnię publiczną.


Szczegółowe zasady punktacji za wyniki egzaminu maturalnego/dojrzałości uzyskane w kraju lub za granicą ustali Rektor w terminie do dnia 31 marca 2014 roku.


Przedmioty kierunkowe: stanowiące podstawę postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są następujące:

obrazek

Rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą elektroniczną, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, podanym do wiadomości publicznej w terminie do 31 maja 2014 roku.


Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną, której wysokość ustala Rektor.


Kwalifikacja kandydatów będzie prowadzona etapowo, do wyczerpania limitu miejsc.


Warunkiem uruchomienia studiów na kierunku jest przyjęcie kandydatów w liczbie nie mniejszej niż 45 osób. W szczególnych przypadkach Rektor może postanowić inaczej.


Studia niestacjonarne są odpłatne. Opłatę należy wnieść przed rozpoczęciem semestru.
Wysokość opłaty ustala Rektor w terminie do 31 marca 2014 roku.
Warunki odpłatności określa umowa zawierana pomiędzy Uczelnią a studentem.


Bliższe szczegóły na naszej stronie: www.up.poznan.plStudia II stopnia

Rekrutacja na stacjonarne studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2014/2015 będzie prowadzona na następujące kierunki lub kierunki ze wskazaną specjalnością:obrazek

Na studia drugiego stopnia mogą być przyjęci kandydaci z tytułem zawodowym magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnym.


Studia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą podjąć absolwenci studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera.


1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się na podstawie rankingu wynikającego z podsumowania średniej z ocen kończących przedmioty studiów pierwszego stopnia oraz wyniku ukończenia tych studiów (ocena na dyplomie), przy czym:


1) 75% limitu miejsc wypełnią absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
2) uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu/testu kwalifikacyjnego w zakresie ustalonym przez radę wydziału. Do tej formy kwalifikacji mogą przystąpić absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia lub innego,
3) dziekan może podjąć decyzję o nieprzeprowadzeniu ww. egzaminu/testu kwalifikacyjnego dla absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia lub pokrewnego. Kierunki pokrewne określa rada wydziału.
Zakres egzaminu/testu kwalifikacyjnego na kierunek studiów i wykaz kierunków pokrewnych są podawane do wiadomości publicznej na stronie internetowej wydziału nie później niż 3 miesiące przed terminem rejestracji.


Na kierunek Architektura krajobrazu mogą być przyjęci wyłącznie absolwenci studiów pierwszego stopnia tego kierunku.


Na kierunek Inżynieria środowiska mogą być przyjęci wyłącznie absolwenci studiów pierwszego stopnia tego kierunku lub kierunku Budownictwo.


Kwalifikacja na specjalność i/lub specjalizację magisterską następuje po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, w oparciu o wyniki postępowania kwalifikacyjnego oraz udokumentowane zainteresowania kandydata.


2. Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia z angielskim językiem wykładowym będzie prowadzona na następujące kierunki lub kierunki ze wskazaną specjalnością:


1) Leśnictwo o specjalności gospodarka leśna,
2) Ogrodnictwo o specjalności hodowla roślin i nasiennictwo,
3) Inżynieria środowiska,
4) Technologia żywności i żywienie człowieka,
5) Ekonomia o specjalności agrobiznes,
6) Zootechnika o specjalności Animal Production Management.


Rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą elektroniczną, w terminie podanym do wiadomości publicznej nie później niż miesiąc przed początkiem rejestracji.


Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną, której wysokość ustala Rektor.


Warunkiem uruchomienia studiów na kierunku, z wyjątkiem studiów w języku angielskim, jest przyjęcie kandydatów w liczbie nie mniejszej niż 30 osób. W szczególnych przypadkach Rektor może postanowić inaczej.


Studia niestacjonarne i studia prowadzone w języku angielskim są odpłatne. Opłatę należy wnieść przed rozpoczęciem semestru.


Wysokość opłaty ustala Rektor w terminie do 31 marca 2014 roku. Warunki odpłatności określa umowa zawierana pomiędzy Uczelnią a studentem.

Pomoc materialna

Świadczenia pomocy materialnej przysługują studentom zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o następujące świadczenia:- stypendium socjalne
- stypendium rektora
- stypendium dla osób niepełnosprawnych
- zapomogę
- stypendium ministra za osiągnięcia w nauce
- stypendium ministra za osiągnięcia sportowe

Zasady przyznawania pomocy materialnej:

1. Stypendia przyznawane są na semestr, na wniosek studenta, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie 750,00 zł. Wniosek należy złożyć zarówno na semestr zimowy jak i letni w terminach określonych w regulaminie pomocy materialnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
2. Student studiów stacjonarnych o dochodzie na osobę do 750,00 zł może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, który mieszka w domu studenckim lub wynajmuje mieszkanie, jeżeli dojazd z miejsca zamieszkania utrudnia mu w znacznym stopniu studiowanie.
3. Stypendia Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
4. Zapomoga przysługuje studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji z przyczyn losowych.


Student może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla niepełnosprawnych. W przypadku studiów pierwszego stopnia, kończących się w semestrze zimowym, stypendium przyznawane jest na semestr. Stypendia wypłacane są co miesiąc.


Wysokość stypendium socjalnego zależy od przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na osobę w rodzinie studenta.


Progi dochodowe i wysokość stypendiów obowiązujące w Uniwersytecie Przyrodniczym:Stypendium socjalne:

dochód do 200,00 zł - 400,00 zł
od 200,01 do 500,00 zł - 300,00 zł
od 500,01 do 800,00 zł - 250,00 zł

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości o 130,00 zł z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym.Stypendium z tyt. niepełnosprawności: 200,00 zł

Regulamin pomocy materialnej (który zawiera szczegółowe zasady przyznawania pomocy materialnej Uniwersytetu Przyrodniczego Poznaniu) oraz wszelkie potrzebne formularze wniosków znajdują się na stronie www.up.poznan.pl.Praktyki studenckie

Integralną częścią studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu jest praktyka zawodowa, realizowana zgodnie ze standardami kształcenia oraz programem studiów. W zależności od kierunku studiów, praktyki realizowane są w przedsiębiorstwach, organach administracji państwowej, gospodarstwach rolnych, placówkach służby zdrowia lub w innych jednostkach organizacyjnych.


Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego dla osób chętnych, którzy chcą zdobyć doświadczenie i wiedzę zgodną z kierunkiem studiów lub w całkiem innej dziedzinie udziela pomocy w organizacji praktyk nadobowiązkowych na terenie kraju. Natomiast praktyki poza granicami kraju (min. w Australii, Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Kanadzie, Niemczech, Norwegii, Szwajcarii, Szwecji oraz w Stanach Zjednoczonych) koordynuje Biuro praktyk zagranicznych. Oferty praktyk poza granicami kraju są przygotowywane w oparciu wieloletnie umowy, zawierane z międzynarodowymi oraz polskim przedsiębiorcami. Jesteśmy także członkiem międzynarodowej organizacji GrowAbroad International Training, która przygotowuje staże w ramach współpracy około czterdziestu podmiotów na całym świecie.

Organizacje studenckie

Samorząd Studencki

Organizacja Studencka zrzeszająca studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z różnych wydziałów, kierunków i specjalności. Współuczestniczy w podejmowaniu uchwał przez organy uczelni. Organizuje Juwenalia, Agronalia, Otrzęsiny, Andrzejki oraz wiele innych imprez cyklicznych i spotkań studenckich.


NZS

Niezależne Zrzeszenie Studentów to organizacja, która narodziła się w burzliwych latach PRLu. Głównymi projektami realizowanymi przez NZS to Wampiriada, Drogowskaz Kariery, Studencki Nobel, ale nie tylko.


AZS

Działalność sportowa Akademickiego Związku Sportowego polega głównie na treningach oraz udziale w zawodach sportowych. Członkowie sekcji Klubu Uczelnianego AZS reprezentują uczelnię w rozgrywkach sportowych w wielu dyscyplinach.


„Łany”

Zespół Pieśni i Tańca Łany od 35 lat zachwyca i odnosi sukcesy na całym świecie. Podstawowym obszarem twórczości zespołu jest polski folklor taneczno - muzyczny. Członkami zespołu są w większości studenci Uniwersytetu Przyrodniczego jak również innych poznańskich uczelni.


„Venator”

Zespół trębaczy Myśliwskich „Venator” Studentów Wydziału Leśnego wykonuje muzykę myśliwską. Dorobek artystyczny „Venatora” to liczne koncertowania, oprawa mszy Hubertowskiej jak również biesiadowanie. Jest jedną z najbardziej utytułowanych grup tego typu w Polsce.


„Coro da Camera”

Chór od 16 lat śpiewem świętuje uroczystości uczelniane, odnosi sukcesy na festiwalach i konkursach krajowych i zagranicznych. Wykonywany repertuar obejmuje różne style i formy muzyczne.


„Pod Prąd”

Ruch akademicki „Pod Prąd” jest studencką organizacją chrześcijańską. Działa w kilkunastu miastach akademickich Polski. Zrzesza on katolickich i protestanckich studentów. Organizacja zajmuje się również prenumeratą magazynu „Płyń Pod Prąd - STARTER”.

Współpraca z zagranicą

Uniwersytet bierze czynny udział w programach międzynarodowych: LLP Erasmus, Leonardo da Vinci, COST, EURIFOREST, Programach ramowych UE. Intensywnie rozwija działalność edukacyjną i badawczą z parterami krajów UE i z nią stowarzyszonych. W Uczelni funkcjonuje Europejski System Transferu Punktów (ECTS), dzięki któremu jest możliwa wymiana studentów na poziomie krajowym i międzynarodowym.
Działa program Most-AR, w którego ramach studenci od drugiego roku studiów mogą studiować przez semestr lub rok w innej polskiej uczelni rolniczej lub przyrodniczej.

Działalność pozadydaktyczna

Student Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nie samą nauką żyje. Uczestniczy aktywnie w 17 sekcjach Akademickiego Związku Sportowego, ma do wyboru udział w obozach jeździeckich, narciarskich i żeglarskich. Odbywa treningi na obiektach własnych - w nowoczesnej hali sportowej oraz na czterech kortach tenisowych. Bierze też udział w rozgrywkach sportowych, w których odnosi liczne sukcesy: należą do nich między innymi Akademickie Mistrzostwa Europy, Akademickie Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski, Turnieje międzywydziałowe oraz międzyuczelniane.


Swoje zdolności i zamiłowania rozwija w 19 kołach naukowych: Koło Naukowe Architektów krajobrazu, Biotechnologów, Botaników, Dietetyków, Ekonomistów Agrobiznesu, Gospodarki Przestrzennej, Informatyków, Inżynierii Rolniczej, Inżynierów Środowiska, Leśników, Młodych Menedżerów, Ochrony Środowiska, Ogrodników, Rolników, Turystyki, Zootechników i Biologów, Medyków Weterynaryjnych, Technologów Drewna, Technologów Żywności, działających przy każdym Wydziale. Podstawową formą ich działalności są obozy naukowe takie jak „Ochrona Przyrody w Słowińskim Parku Narodowym” i inne. Student swoje badania i obserwacje prezentuje na corocznie organizowanej Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych oraz sesjach ogólnopolskich i międzynarodowych np. Ogólnopolskie Akademickie Seminarium Studentów Biotechnologii, Poznański Festiwal Nauki i Sztuki. Do cieszących się dużym zainteresowaniem są Obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska, Międzynarodowe Zawody Leśników, konferencja INTERFOB, spływy kajakowe, wyjazdy edukacyjne. Na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przeprowadza się szkolenia „Stwórz swój biznes”, „Inwestowanie bez tajemnic”, także szkolenia o tematyce giełdowej.


Nieobca studentom jest także kultura. Śpiewać i tańczyć, a przy tym zwiedzać świat może student naszej Uczelni w Zespole Pieśni i Tańca „Łany”, w chórze „Coro da Camera”.


Na chętnych czeka również Zespół Trębaczy Myśliwskich „Venator”. Nie ma więc czasu na nudę, każdy bowiem, kto tylko zechce, znajdzie coś dla siebie. Samorząd Studencki naszej Uczelni należy do czołowych grup studenckich w Polsce. Posiada silne reprezentacje w Parlamencie Studentów RP, Porozumieniu Samorządów Studenckich Uczelni Rolniczych oraz ważną pozycję wśród poznańskich uczelni. Każdy chętny do pracy w strukturach samorządowych jest mile widziany. W ciągu roku organizuje liczne imprezy, takie jak Juwenalia (zarówno poznańskie, jak i rodzime Agronalia), obóz integracyjno-szkoleniowy, „Otrzęsiny” dla studentów pierwszego roku oraz wiele innych.

Warunki studiowania

obrazek

STUDIUJ Z NAMI!

szczegóły na naszej stronie: www.up.poznan.pl

Znajdź uczelnię
Znajdź kierunek

Inne kierunki

Aktualności
Konferencja Lean Thinking na Politechnice Poznańskiej

Konferencja Lean Thinking na Politechnice Poznańskiej

Za miesiąc na Politechnice Poznańskiej odbędzie się ogólnopolska konferencja Lean Thinking. To szczególne wydarzenie, które ma na celu stworzenie warunków do przeprowadzenia dyskusji na temat nowoczesnych metod zarządzania produkcją. Uczestnicy spotkania będą wymieniać się ...

czytaj więcej >>

Religia w czasie i przestrzeni - konferencja na UAM w Poznaniu

Religia w czasie i przestrzeni - konferencja na UAM w Poznaniu

W drugiej połowie kwietnia tego roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będzie miała miejsce ogólnopolska konferencja dotycząca istnienia religii na przestrzeni dziejów. Analiza tego tematu to jedno z podstawowych zagadnień religioznawstwa. Badania wielu naukowców ...

czytaj więcej >>

Konferencja na UAM w Poznaniu - Od mitologii do rzeczywistości

Konferencja na UAM w Poznaniu - Od mitologii do rzeczywistości

30 kwietnia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się ogólnopolska konferencja dotycząca historii Europy Środkowej. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja uczestników. Natomiast wstęp na wydarzenie jest płatny. Spotkanie organizowane jest po to, ...

czytaj więcej >>

WSL w Poznaniu zaprasza na WSL FORUM 2015

WSL w Poznaniu zaprasza na WSL FORUM 2015

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu serdecznie zachęca do uczestnictwa w VI Międzynarodowej Naukowej Konferencji Logistycznej WSL FORUM 2015, która planowana jest na 15 maja 2015 roku. Hasło przewodnie spotkania to ”Problemy współczesnej logistyki w badaniach naukowych”. ...

czytaj więcej >>

Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

copyright © 2008 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 022 616-06-14, 022 616-06-15 fax: 022 616-07-17   formularz kontaktowy