Studia Poznań - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28 w Poznaniu

top

Strona główna

Studia Poznań
img_ucz
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
logo_ucz

60-637 Poznań, woj. wielkopolskie

ul. Wojska Polskiego 28 zobacz na mapie>>

tel.: 618487011, 84875222 , fax.: 618466716

www: www.up.poznan.pl

e-mail: dzstud@up.poznan.pl dzstud@up.poznan.pl

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

Agrobiznes

Architektura krajobrazu

Bezpieczeństwo żywności

Bioinformatyka

Biologia

Biologia człowieka

Biotechnologia

Biotechnologia stosowana roślin

Budownictwo

Dietetyka

Ekoenergetyka

Ekonomia

Finanse i rachunkowość

Geodezja i kartografia

Gospodarka przestrzenna

Informatyka i agroinżynieria

Inżynieria bezpieczeństwa

Inżynieria biotworzyw NOWY KIERUNEK

Inżynieria i gospodarka wodna

Inżynieria rolnicza NOWY KIERUNEK

Inżynieria środowiska

Leśnictwo (mgr od 2016/2017)

Medycyna roślin

Ochrona środowiska

Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami

Ogrodnictwo

Polityka społeczna

Projektowanie mebli (mgr od 2016/2017)

Rolnictwo

Technika rolnicza i leśna

Technologia drewna

Technologia żywności i żywienie człowieka

Towaroznawstwo

Turystyka i rekreacja

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Zootechnika

Żywienie człowieka

Oferta edukacyjna - studia II stopnia

Architektura krajobrazu

Biologia

Biotechnologia

Dietetyka

Ekoenergetyka

Ekonomia

Informatyka i agroinżynieria

Inżynieria biotworzyw NOWY KIERUNEK

Inżynieria rolnicza NOWY KIERUNEK

Inżynieria środowiska

Leśnictwo (mgr od 2016/2017)

Medycyna roślin

Ochrona przyrody NOWY KIERUNEK

Ochrona środowiska

Ogrodnictwo

Projektowanie mebli (mgr od 2016/2017)

Rolnictwo

Technika rolnicza i leśna

Technologia drewna

Technologia żywności i żywienie człowieka

Turystyka przyrodnicza NOWY KIERUNEK

Zootechnika

Oferta edukacyjna - studia jednolite magisterskie

Weterynaria

Galeria
galeria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_ucz
W kilku słowach o uczelni...

O uczelni

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to druga uczelnia rolnicza w kraju. Prestiż i nowoczesność, profesjonalna kadra dydaktyczna i uznany dorobek naukowy potwierdzają czołowe miejsce poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w kraju i znaczącą pozycję na arenie międzynarodowej.

W swej misji uczelnia nawiązuje do wybitnego patrona uniwersytetu – Augusta hrabiego Cieszkowskiego – znakomitego Wielkopolanina, wybitnego filozofa, mecenasa nauki i edukacji rolniczej.

Uczelnia kształci około 12 000 studentów na studiach pierwszego stopnia, w większości kończących się tytułem zawodowym inżyniera, studiach magisterskich i doktoranckich oraz anglojęzycznych. Dalsze pogłębianie wiedzy można kontynuować na 27 studiach podyplomowych.
Oferta dydaktyczna uczelni i programy studiów zapewniają kształcenie na wysokim poziomie teoretycznym i praktycznym, na kierunkach związanych z szeroko pojętym środowiskiem przyrodniczym, jego zagospodarowaniem i ochroną, także produkcją i przetwarzaniem żywności.

Ostatnie z uruchomionych studiów pierwszego stopnia to: Inżynieria i gospodarka wodna, Ekoenergetyka, Medycyna roślin, Projektowanie mebli, Weterynaria a od 2014 roku oferujemy nowe studia na kierunkach: Inżynieria biotworzyw, Inżynieria rolnicza, Ochrona przyrody i Turystyka przyrodnicza. Szeroki wachlarz edukacyjny i wysokie standardy kształcenia zapewniają naszym absolwentom liczne możliwości na rynku pracy.

Uniwersytet bierze czynny udział w programach międzynarodowych: Erasmus+, COST, Programach Ramowych Unii Europejskiej, Euroforester, Horyzont 2020, CEEPUS, Tempus. Intensywnie rozwija działalność edukacyjną i badawczą z partnerami krajów Unii Europejskiej i z nią stowarzyszonych. Działa program Most-AR, w ramach którego studenci od drugiego roku mogą studiować przez semestr lub rok w innej polskiej uczelni przyrodniczej lub rolniczej.

Nasze działania inwestycyjne i modernizacyjne, troska o wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny młodzieży, tworzą uczelnię przyjazną studentom.

Lokalizacja uczelni:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – znajduje się w obrębie Sołacza, będącego częścią naszego miasta. Siedziba władz Uczelni (Rektorat i Dziekanaty) mieści się w budynku Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28


Adresy Wydziałów:

1. Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel.: 618-48-70-91, 618-48-70-92 ,618-48-70-94, 618-46-60-60
biotechnologia, ekoenergetyka, informatyka i agoinżynieria
inżynieria rolnicza, ochrona środowiska, rolnictwo
www.up.poznan.pl/wrol
e-mail: dziekrol@up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 927 291, 507 927 276

2. Wydział Leśny
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel.: 618-48-70-98, 618-48-70-99
leśnictwo, ochrona przyrody
www.up.poznan.pl/wles
e-mail: dziekles@up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 927 286

3. Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel.: 618-48-71-04, 618-48-72-44
biologia, turystyka i rekreacja, turystyka przyrodnicza, weterynaria, zootechnika
www.jay.up.poznan.pl
e-mail: dziekanat-student@jay.up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 504 626 189

4. Wydział Ogrodnictwa i Architektury krajobrazu
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel.: 618-48-71-05, 618-48-70-51
architektura krajobrazu, medycyna roślin, ogrodnictwo
www.up.poznan.pl/wogr
e-mail: wdzogr@up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 927 258

5. Wydział Technologii Drewna
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28a,
tel.: 618-48-71-01/02, 618-48-72-45
inżynieria biotworzyw, projektowanie mebli, technologia drewna
www.up.poznan.pl/wtd
e-mail: dziekanatwtd@up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 926 981

6. Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28,
tel.: 618-48-70-95, 618-48-70-97
dietetyka, towaroznawstwo, technologia żywności i żywienie człowieka
www.up.poznan.pl/wnoziz
e-mail: wtzdz@up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 927 256

7. Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28,
tel.: 618-48-71-03, 618-48-70-73
gospodarka przestrzenna, inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria środowiska
www.up.poznan.pl/wmiis
e-mail: melior@up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 927 9254

8. Wydział Ekonomiczno-Społeczny
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28,
tel.: 618-46-67-40/43
ekonomia, finanse i rachunkowość, polityka społeczna
www.wes.up.poznan.pl
e-mail: dziekwes@up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 926 248


Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Uniwersytet-Przyrodniczy-w- Poznaniu/344743482225224/ref=hl

Władze uczelni

obrazek

Zasady rekrutacji

e-mail: dzstud@up.poznan.pl


Studia I stopnia

Rekrutacja na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i na jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2015/2016 będzie prowadzona na następujące kierunki lub kierunki ze wskazaną specjalnością:

obrazek

1. Podstawą postępowania kwalifikacyjnego jest punktacja wynikająca z podsumowania:

1) wyniku egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości (stara matura) z wybranego przedmiotu kierunkowego (dla kierunku Weterynaria z dwóch przedmiotów ) - stanowiąca 80% punktów,
2) wyników egzaminu maturalnego (z części pisemnej) lub egzaminu dojrzałości (z części pisemnej lub ustnej) z języka polskiego i języka obcego nowożytnego - 20% punktów.

Kandydaci na kierunek Architektura krajobrazu oraz Projektowanie mebli przed postępowaniem kwalifikacyjnym są zobowiązani zdać egzamin z rysunku odręcznego.

Egzamin odbędzie się do dnia 7 lipca 2015 roku.

Z w/w egzaminu zwolnieni będą kandydaci posiadający zaświadczenie o pozytywnej kwalifikacji z rysunku odręcznego wydane w latach 2013-2014 przez uczelnię publiczną.

Szczegółowe zasady punktacji za wyniki egzaminu maturalnego/dojrzałości uzyskane w kraju lub za granicą ustala Rektor w terminie do dnia 31 marca 2015 roku.

Przedmioty kierunkowe: stanowiące podstawę postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są następujące:

obrazek

Rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą elektroniczną. Terminarz rekrutacji, zostanie podany do wiadomości publicznej w terminie do 31 maja 2015 roku.

Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną, której wysokość ustala Rektor. Na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego tworzona jest lista rankingowa. Kandydaci zostają zakwalifikowani do przyjęcia na podstawie pozycji rankingowej.

Przy kwalifikacji kandydatów, prowadzonej na wszystkie kierunki studiów stosuje się skalę punktową w przedziale 0-100; prowadzona jest etapowo - do wyczerpania limitu miejsc. Minimalna liczba punktów, uprawniająca do kwalifikacji kandydata na studia stacjonarne, wynosi 30 punktów.

Warunkiem uruchomienia studiów na kierunku jest przyjęcie kandydatów w liczbie nie mniejszej niż 45 osób.
W szczególnych przypadkach Rektor może postanowić inaczej.

Studia niestacjonarne są odpłatne. Opłatę należy wnieść przed rozpoczęciem semestru.

Wysokość opłaty ustala Rektor w terminie do 31 maja 2015 roku.
Warunki odpłatności określa umowa zawierana pomiędzy Uczelnią a studentem.

Bliższe szczegóły na naszej stronie: www.up.poznan.pl

Studia II stopnia

Rekrutacja na stacjonarne studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2015/2016 będzie prowadzona na następujące kierunki lub kierunki ze wskazaną specjalnością:

obrazek


Na studia drugiego stopnia mogą być przyjęci kandydaci z tytułem zawodowym magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnym.

Studia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą podjąć wyłącznie absolwenci studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera.
1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne
odbędzie się na podstawie rankingu wynikającego z podsumowania średniej z ocen kończących przedmioty studiów pierwszego stopnia oraz wyniku ukończenia tych studiów (ocena na dyplomie), przy czym:
1) 75% limitu miejsc wypełnią absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
2) uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu/testu kwalifikacyjnego. Do tej formy kwalifikacji mogą przystąpić absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia lub innego,
3) dziekan może podjąć decyzję o nieprzeprowadzeniu ww. egzaminu/testu kwalifikacyjnego dla absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia lub pokrewnego. Kierunki pokrewne określa rada wydziału.
Zakres egzaminu/testu kwalifikacyjnego na kierunek studiów i wykaz kierunków pokrewnych są podawane do wiadomości publicznej na stronie internetowej wydziału nie później niż 3 miesiące przed terminem rejestracji.

Na kierunek Architektura krajobrazu mogą być przyjęci wyłącznie kandydaci posiadający tytuł zawodowy „inżynier architekt krajobrazu” lub „inżynier architekt”.

Na kierunek Inżynieria środowiska mogą być przyjęci wyłącznie absolwenci studiów pierwszego stopnia tego kierunku lub kierunku Budownictwo.

Kwalifikacja na specjalność i/lub specjalizację magisterską następuje po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, w oparciu o wyniki postępowania kwalifikacyjnego oraz udokumentowane zainteresowania kandydata.

2. Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia z angielskim językiem wykładowym będzie prowadzona na następujące kierunki lub kierunki ze wskazaną specjalnością:

1) Ekonomia o specjalności agrobiznes
2) Inżynieria środowiska,
3) Leśnictwo o specjalności gospodarka leśna,
4) Ogrodnictwo o specjalności hodowla roślin i nasiennictwo,
5) Technologia żywności i żywienie człowieka,
6) Zootechnika.

Rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą elektroniczną, w terminie podanym do wiadomości publicznej nie później niż miesiąc przed początkiem rejestracji.

Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną, której wysokość ustala Rektor.

Warunkiem uruchomienia studiów na kierunku, z wyjątkiem studiów w języku angielskim, jest przyjęcie kandydatów w liczbie nie mniejszej niż 30 osób. W szczególnych przypadkach Rektor może postanowić inaczej.

Studia niestacjonarne i studia prowadzone w języku angielskim są odpłatne. Opłatę należy wnieść przed rozpoczęciem semestru.

Wysokość opłaty ustala Rektor w terminie do 31 marca 2015 roku.
Warunki odpłatności określa umowa zawierana pomiędzy Uczelnią a studentem.

Pomoc materialna

Świadczenia pomocy materialnej przysługują studentom zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o następujące świadczenia:

- stypendium socjalne
- stypendium rektora
- stypendium dla osób niepełnosprawnych
- zapomogę
- stypendium ministra za osiągnięcia w nauce
- stypendium ministra za osiągnięcia sportowe, artystyczne

Zasady przyznawania pomocy materialnej:

1. Stypendia przyznawane są na rok, na wniosek studenta, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie 850,20 zł. Wniosek należy złożyć zarówno na semestr zimowy jak i letni w terminach określonych w regulaminie pomocy materialnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

2. Student studiów stacjonarnych o dochodzie na osobę do 850,20 zł może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, który mieszka w domu studenckim lub wynajmuje mieszkanie, jeżeli dojazd z miejsca zamieszkania utrudnia mu w znacznym stopniu studiowanie.

3. Stypendia Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

4. Zapomoga przysługuje studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji z przyczyn losowych.

Student może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla niepełnosprawnych. W przypadku studiów pierwszego stopnia, kończących się w semestrze zimowym, stypendium przyznawane jest na semestr. Stypendia wypłacane są co miesiąc.

Wysokość stypendium socjalnego zależy od przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na osobę w rodzinie studenta.

Opłata miesięczna za zakwaterowanie w Domu Studenckim wynosi: 320,00 zł.

Progi dochodowe i wysokość stypendiów obowiązujące w Uniwersytecie Przyrodniczym:

stypendium socjalne
dochód do 200,00 zł - 400,00 zł
od 200,01 do 500,00 zł - 300,00 zł
od 500,01 do 850,20 zł - 250,00 zł

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości o 130,00 zł z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym.

Stypendium z tyt. niepełnosprawności - 200,00 zł

Regulamin pomocy materialnej (który zawiera szczegółowe zasady przyznawania pomocy materialnej Uniwersytetu Przyrodniczego Poznaniu) oraz wszelkie potrzebne formularze wniosków znajdują się na stronie www.up.poznan.pl.

Praktyki studenckie

Integralną częścią studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu jest praktyka zawodowa, realizowana zgodnie ze standardami kształcenia oraz programem studiów. W zależności od kierunku studiów, praktyki realizowane są w przedsiębiorstwach, organach administracji państwowej, gospodarstwach rolnych, placówkach służby zdrowia lub w innych jednostkach organizacyjnych.

Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dla osób chętnych, którzy chcą zdobyć doświadczenie i wiedzę zgodną z kierunkiem studiów lub w całkiem innej dziedzinie udziela pomocy w organizacji praktyk nadobowiązkowych na terenie kraju. Natomiast praktyki poza granicami kraju (min. w Australii, Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Kanadzie, Niemczech, Norwegii, Szwajcarii, Szwecji oraz w Stanach Zjednoczonych) koordynuje Biuro praktyk zagranicznych. Oferty praktyk poza granicami kraju są przygotowywane w oparciu wieloletnie umowy, zawierane z międzynarodowymi oraz polskim przedsiębiorcami. Jesteśmy także członkiem międzynarodowej organizacji GrowAbroad International Training, która przygotowuje staże w ramach współpracy około czterdziestu podmiotów na całym świecie.


Organizacje studenckie

Samorząd Studencki
Organizacja Studencka zrzeszająca studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z różnych wydziałów, kierunków i specjalności. Współuczestniczy w podejmowaniu uchwał przez organy uczelni. Organizuje Juwenalia, Agronalia, Otrzęsiny, Andrzejki oraz wiele innych imprez cyklicznych i spotkań studenckich.

NZS
Niezależne Zrzeszenie Studentów to organizacja, która narodziła się w burzliwych latach PRLu. Głównymi projektami realizowanymi przez NZS to Wampiriada, Drogowskaz Kariery, Studencki Nobel, ale nie tylko.

AZS
Działalność sportowa Akademickiego Związku Sportowego polega głównie na treningach oraz udziale w zawodach sportowych. Członkowie sekcji Klubu Uczelnianego AZS reprezentują uczelnię w rozgrywkach sportowych w wielu dyscyplinach.

„Łany”
Zespół Pieśni i Tańca Łany od 35 lat zachwyca i odnosi sukcesy na całym świecie. Podstawowym obszarem twórczości zespołu jest polski folklor taneczno - muzyczny. Członkami zespołu są w większości studenci Uniwersytetu Przyrodniczego jak również innych poznańskich uczelni.

„Venator”
Zespół trębaczy Myśliwskich „Venator” Studentów Wydziału Leśnego wykonuje muzykę myśliwską. Dorobek artystyczny „Venatora” to liczne koncertowania, oprawa mszy Hubertowskiej jak również biesiadowanie. Jest jedną z najbardziej utytułowanych grup tego typu w Polsce.

„Coro da Camera”
Chór od 16 lat śpiewem świętuje uroczystości uczelniane, odnosi sukcesy na festiwalach i konkursach krajowych i zagranicznych. Wykonywany repertuar obejmuje różne style i formy muzyczne.

„Pod Prąd”
Ruch akademicki „Pod Prąd” jest studencką organizacją chrześcijańską. Działa w kilkunastu miastach akademickich Polski. Zrzesza on katolickich i protestanckich studentów. Organizacja zajmuje się również prenumeratą magazynu „Płyń Pod Prąd - STARTER”.

Współpraca z zagranicą

Uniwersytet bierze czynny udział w programach międzynarodowych: Erasmus+, COST, Programach Ramowych Unii Europejskiej, Euroforester, Horyzont 2020, CEEPUS, Tempus.

Intensywnie rozwija działalność edukacyjną i badawczą z parterami krajów Unii Europejskiej i z nią stowarzyszonych. W Uczelni funkcjonuje Europejski System Transferu Punktów (ECTS), dzięki któremu jest możliwa wymiana studentów na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Działalność pozadydaktyczna

Student Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nie samą nauką żyje. Uczestniczy aktywnie w 17 sekcjach Akademickiego Związku Sportowego, ma do wyboru udział w obozach jeździeckich, narciarskich i żeglarskich. Odbywa treningi na obiektach własnych - w nowoczesnej hali sportowej oraz na czterech kortach tenisowych. Bierze też udział w rozgrywkach sportowych, w których odnosi liczne sukcesy: należą do nich między innymi Akademickie Mistrzostwa Europy, Akademickie Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski, Turnieje międzywydziałowe oraz międzyuczelniane.

Swoje zdolności i zamiłowania rozwija w 20 kołach naukowych: Koło Naukowe Architektów krajobrazu, Biotechnologów, Botaników, Dietetyków, Ekonomistów Agrobiznesu, Gospodarki Przestrzennej, Informatyków, Inżynierii Rolniczej, Inżynierów Środowiska, Leśników, Młodych Menedżerów, Ochrony Środowiska, Ogrodników, Rolników, Turystyki, Zootechników i Biologów, Medyków Weterynaryjnych, Technologów Drewna, Technologów Żywności, działających przy każdym Wydziale. Podstawową formą ich działalności są obozy naukowe takie jak „Ochrona Przyrody w Słowińskim Parku Narodowym” i inne. Student swoje badania i obserwacje prezentuje na corocznie organizowanej Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych oraz sesjach ogólnopolskich i międzynarodowych np. Ogólnopolskie Akademickie Seminarium Studentów Biotechnologii, Poznański Festiwal Nauki i Sztuki. Do cieszących się dużym zainteresowaniem są Obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska, Międzynarodowe Zawody Leśników, konferencja INTERFOB, spływy kajakowe, wyjazdy edukacyjne. Na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przeprowadza się szkolenia „Stwórz swój biznes”, „Inwestowanie bez tajemnic”, także szkolenia o tematyce giełdowej.

Nie obca studentom jest także kultura. Śpiewać i tańczyć, a przy tym zwiedzać świat może student naszej Uczelni w Zespole Pieśni i Tańca „Łany”, w chórze „Coro da Camera”.

Na chętnych czeka również Zespół Trębaczy Myśliwskich „Venator”. Nie ma więc czasu na nudę, każdy bowiem, kto tylko zechce, znajdzie coś dla siebie. Samorząd Studencki naszej Uczelni należy do czołowych grup studenckich w Polsce. Posiada silne reprezentacje w Parlamencie Studentów RP, Porozumieniu Samorządów Studenckich Uczelni Rolniczych oraz ważną pozycję wśród poznańskich uczelni. Każdy chętny do pracy w strukturach samorządowych jest mile widziany. W ciągu roku organizuje liczne imprezy, takie jak Juwenalia (zarówno poznańskie, jak i rodzime Agronalia), obóz integracyjno-szkoleniowy, „Otrzęsiny” dla studentów pierwszego roku oraz wiele innych.

Warunki studiowania

obrazek

STUDIUJ Z NAMI!

szczegóły na naszej stronie: www.up.poznan.pl

Znajdź uczelnię
Znajdź kierunek

Inne kierunki

Aktualności
Drzwi Otwarte AWF w Poznaniu

Drzwi Otwarte AWF w Poznaniu

Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu podjęła decyzję o uruchmieniu nowego i jedynego w Polsce kierunku kształcenia - "Taniec w kulturze fizycznej". Okazją do zapoznania się ze szczegółami rekrutacji na najnowszy kierunek studiów będą najbliższe Drzwi ...

czytaj więcej >>

O bibliotekach szkół wyższych na Politechnice Poznańskiej

O bibliotekach szkół wyższych na Politechnice Poznańskiej

Już w przedostatnią środę marca odbędzie się bardzo ciekawe wydarzenie. Omówione na nim zostaną ważne kwestie dotyczące spraw bibliotek i czytelni szkół wyższych. Osoby biorące w nim udział dowiedzą się w jaki sposób pozyskiwać fundusze na prowadzenie bibliotek, kupno nowych ...

czytaj więcej >>

Sukces studentów Politechniki Poznańskiej na konkursie - SAE Aero Design East

Sukces studentów Politechniki Poznańskiej na konkursie - SAE Aero Design East

Jak co roku, w jednym ze stanów USA odbył się konkurs dla młodych talentów. Polegał on na tym, aby przedstawić zaprojektowany przez siebie model samolotu. Jednak nie może to być zwykły samolot. Obiektem rywalizacji jest to, aby przy wskazanych parametrach miał on jak największą ...

czytaj więcej >>

Drogowskazy kariery - zajęcia dla studentów z Poznania

Drogowskazy kariery - zajęcia dla studentów z Poznania

Przez większą część marca odbywać się będą zajęcia dla osób, które jeszcze nie wiedzą jakie kroki podjąć po ukończeniu studiów, aby otrzymać pracę spełniającą ich oczekiwania. Jest to doskonała okazja do tego, aby porozmawiać ze specjalistami i dowiedzieć się, jak udało ...

czytaj więcej >>

RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

2013 2012 2011 2010 2009 2008

43.9Kryminologia - Uniwersytet Gdański

30.74Kierunek lekarsko-dentystyczny - Gdański Uniwersytet Medyczny

30.43Lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

25.57Kierunek Lekarski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

25.52Lekarski - Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

więcej

Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

copyright © 2008 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 022 616-06-14, 022 616-06-15 fax: 022 616-07-17   formularz kontaktowy