Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28 - www.studiapoznan.com

top

Strona główna

Studia Poznań
img_ucz
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
logo_ucz

60-637 Poznań, woj. wielkopolskie

ul. Wojska Polskiego 28 zobacz na mapie>>

tel.: 61 846 64 00, 61 848 70 10, 61 848 70 11

www: www.up.poznan.pl

e-mail: rekrutacja@up.poznan.pl

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

Zootechnika

Technologia żywności i żywienie człowieka

Technologia drewna

Rolnictwo

Projektowanie mebli

Polityka społeczna

Ogrodnictwo

Ochrona środowiska

Medycyna roślin

Leśnictwo

Jakość i bezpieczeństwo żywności

Inżynieria środowiska

Inżynieria rolnicza

Inżynieria i gospodarka wodna

Inżynieria biotworzyw

Informatyka i agroinżynieria

Gospodarka przestrzenna

Finanse i rachunkowość

Ekonomia

Ekoenergetyka

Dietetyka

Biotechnologia

Biologia

Architektura krajobrazu

Analityka żywności

Agroturystyka

Oferta edukacyjna - studia II stopnia

Zootechnika

Turystyka przyrodnicza

Technologia żywności i żywienie człowieka

Technologia drewna

Rolnictwo

Projektowanie mebli

Ogrodnictwo

Ochrona środowiska

Ochrona przyrody

Neurobiologia

Medycyna roślin

Leśnictwo

Inżynieria środowiska

Inżynieria rolnicza

Inżynieria i gospodarka wodna

Inżynieria biotworzyw

Informatyka i agroinżynieria

Gospodarka przestrzenna

Ekonomia

Ekoenergetyka

Dietetyka

Biotechnologia

Biologia

Architektura krajobrazu

Oferta edukacyjna - studia jednolite magisterskie

Weterynaria

Galeria
galeria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_ucz
W kilku słowach o uczelni...

O Uczelni


Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to druga uczelnia przyrodnicza w kraju. Prestiż i nowoczesność, profesjonalna kadra dydaktyczna i uznany dorobek naukowy potwierdzają czołowe miejsce poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w kraju i znaczącą pozycję na arenie międzynarodowej

W swej misji nawiązuje do wybitnego patrona uniwersytetu – Augusta hrabiego Cieszkowskiego - znakomitego Wielkopolanina, wybitnego filozofa, mecenasa nauki i edukacji rolniczej.

Szeroka oferta edukacyjna jest dostosowana do różnorodnych zainteresowań młodzieży, w szczególności do wymogów rynku pracy. Programy kształcenia są innowacyjne, uwzględniają nowoczesne rozwiązania ekologiczne oraz niezbędną wiedzę biologiczną, informatyczną i społeczną.

Dużą popularnością od lat cieszą się: biotechnologia, technologia żywności i żywienie człowieka, leśnictwo, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, ekoenergetyka oraz architektura krajobrazu a szczególnie: weterynaria i dietetyka. W odpowiedzi na potrzeby otoczenia gospodarczego uruchomiono nowe kierunki na studiach pierwszego stopnia: inżynierię biotworzyw, inżynierię rolniczą. A na studiach drugiego stopnia: analitykę żywności i neurobiologię – studia interdyscyplinarne.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu kształci łącznie blisko 11 tysięcy studentów na 26 kierunkach studiów pierwszego stopnia i 24 kierunkach studiów drugiego stopnia. Atutem naszego kształcenia jest to, że większość kierunków kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego „inżynier”. Wyjątkiem jest architektura krajobrazu, po której absolwent otrzymuje tytuł „inżynier architektury krajobrazu” oraz weterynaria, prowadzona na jednolitych studiach magisterskich, która kończy się uzyskaniem tytułu „lekarz weterynarii”. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możliwe jest podjęcie dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą laboratoryjną i zakładami doświadczalnymi, w których możliwe jest prowadzenie badań aplikacyjnych, realizacja zajęć terenowych, praktyk zawodowych i prac dyplomowych. Uczestniczy w programach gwarantujących dodatkowe finansowanie na wzmocnienie potencjału dydaktycznego, w tym praktyk i staży studenckich. Gwarantuje bardzo dobre warunki studiowania, wysoką jakość kształcenia i przychylność doświadczonej kadry oraz doskonałą bazę socjalną (akademiki, stołówka). Studenci mają liczne możliwości rozwoju własnych pasji, zainteresowań sportowych i artystycznych.

Działania inwestycyjne i modernizacyjne, troska o wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny młodzieży, tworzą uczelnię przyjazną studentom.

Lokalizacja Uczelni

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – znajduje się w obrębie Sołacza, będącego częścią naszego miasta. Siedziba władz Uczelni (Rektorat i Dziekanaty) mieści się w budynku Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28


Adresy Wydziałów:

1. Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel.: 618 48 70 91, 618 48 70 92 ,618 48 70 94, 618 46 60 60
biotechnologia, ekoenergetyka, informatyka i agoinżynieria
inżynieria rolnicza, ochrona środowiska, rolnictwo
www.up.poznan.pl/wrib
e-mail: wrib@up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 927 291, 507 927 276


2. Wydział Leśny

60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel.: 618 48 70 98, 618 48 70 99 fax. 61 848 70 99
leśnictwo, ochrona przyrody
wles.up.poznan.pl
e-mail: dziekles@up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 927 286


3. Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel.: 618 48 71 04, 618 48 72 44 fax. 61 848 70 86
biologia, neurobiologia, turystyka i rekreacja, turystyka przyrodnicza, weterynaria, zootechnika
www.up.poznan.pl/animal
e-mail: dziekanat-student@jay.up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 504 626 189


4. Wydział Ogrodnictwa i Architektury krajobrazu

60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel.: 618 48 71 05, 618 48 70 51
architektura krajobrazu, medycyna roślin, ogrodnictwo
www.up.poznan.pl/wogr
e-mail: wdzogr@up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 927 258


5. Wydział Technologii Drewna

60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28a,
tel.: 618 48 71 01/02, 618 48 72 45
inżynieria biotworzyw, projektowanie mebli, technologia drewna
www.up.poznan.pl/wtd, www.studiawdeche.pl
e-mail: dziekanatwtd@up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 926 981


6. Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28,
tel.: 61 48 70 95, 618 48 70 97
analityka żywności, dietetyka, towaroznawstwo, technologia żywności i żywienie człowieka
www.up.poznan.pl/wnoziz
e-mail: wtz_dz@up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 927 256


7. Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28,
tel.: 618 48 70 73, 618 48 71 03
gospodarka przestrzenna, inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria środowiska
www.up.poznan.pl/wisgp
e-mail: inzynieria@up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 927 9254


8. Wydział Ekonomiczno-Społeczny

60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28,
tel.: 618 46 67 40/43 fax. 618 46 67 44
ekonomia, finanse i rachunkowość, polityka społeczna
www.up.poznan.pl/wes
e-mail: dziekwes@up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 926 248


Facebook: www.facebook.com/Uniwersytet-Przyrodniczy-w-Poznaniu

Praktyki studenckie

Integralną częścią studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu jest praktyka zawodowa, realizowana zgodnie ze standardami kształcenia oraz programem studiów. W zależności od kierunku studiów, praktyki studenckie realizowane są w przedsiębiorstwach, organach administracji państwowej, gospodarstwach rolnych, placówkach służby zdrowia lub w innych jednostkach organizacyjnych.

Pomoc materialna

Świadczenia pomocy materialnej przysługują studentom zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o następujące świadczenia:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium rektora,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomogę,
 • stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,
 • stypendium ministra za osiągnięcia sportowe, artystyczne.

 • Zasady przyznawania pomocy materialnej:

  1. Stypendia przyznawane są na rok, na wniosek studenta, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie 1043,90 zł. Wniosek należy złożyć w terminie określonym w regulaminie pomocy materialnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - szczegóły na stronie uczelni: www.up.poznan.pl.

  2. Student studiów stacjonarnych o dochodzie na osobę do 1043,90 zł może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, który mieszka w domu studenckim lub wynajmuje mieszkanie, jeżeli dojazd z miejsca zamieszkania utrudnia mu w znacznym stopniu studiowanie.

  3. Stypendia Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

  4. Zapomoga przysługuje studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji z przyczyn losowych.


  Student może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla niepełnosprawnych. Stypendia wypłacane są co miesiąc. Wysokość stypendium socjalnego zależy od przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na osobę w rodzinie studenta.

  Progi dochodowe i wysokość stypendiów obowiązujące w Uniwersytecie Przyrodniczym:
  stypendium socjalne
  dochód do 300,00 zł (netto)...................................400,00 zł
  od 300,01 do 600,00 zł...........................................300,00 zł
  od 600,01 do 1043,90 zł.........................................250,00 zł

  Zwiększenie wysokości stypendium socjalnego jest możliwe z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym o kwotę: 150,00 zł.

  Stypendium z tytułu niepełnosprawności 250,00 zł
  Zapomogi z tytułu śmierci rodziców, opiekunów prawnych, z tytułu ciężkiej choroby, wypadku studenta lub innych od 1000 do 1500 zł.
  Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 450,00 zł.
  W przypadku osiągnięcia najwyższej średniej na kierunku albo roku studiów, albo w przypadku łączenia osiągnięć zostaje zwiększone o kwotę: 200 zł.

  Regulamin pomocy materialnej (który zawiera szczegółowe zasady przyznawania pomocy materialnej Uniwersytetu Przyrodniczego Poznaniu) oraz wszelkie potrzebne formularze wniosków znajdują się na stronie www.up.poznan.pl.

  Biuro Karier

  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zostało powołane w 2002 roku dla studentów i absolwentów, którzy chcą zdobyć doświadczenie i wiedzę zgodną z kierunkiem studiów lub w całkiem innej dziedzinie udziela pomocy w organizacji praktyk nadobowiązkowych na terenie kraju. Oferuje wiele szkoleń, wykładów, warsztatów, konsultacji i spotkań, które mają wprowadzić studentów na rynek pracy, tak aby sprostali wymaganiom pracodawców, które nieustannie wzrastają. Współpracuje z fundacjami i stowarzyszeniami, a także Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ramach tej ostatniej współpracy studenci i absolwenci zdobywają doświadczenie zawodowe podczas staży, praktyk oraz wolontariatu.

  Dodatkowo prowadzi wiele spotkań z pracodawcami, konsultacje dotyczące tworzenia dokumentów aplikacyjnych, organizuje dyżury doradców personalnych, którzy pomagają pokierować ścieżką kariery - więcej informacji: www.biurokarier.up.poznan.pl

  Natomiast praktyki poza granicami kraju (min. w Australii, Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Kanadzie, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Szwajcarii, Szwecji oraz w Stanach Zjednoczonych) koordynuje Biuro praktyk zagranicznych. Przebieg praktyk jest ustalany indywidualnie z przedsiębiorstwem przyjmującym i uczelnią, uwzględniając kierunek studiów. Długość wyjazdów waha się od jednego miesiąca – w przypadku zimowych wyjazdów do Wielkiej Brytanii do jednego roku – w przypadku wyjazdów do USA, Australii i Nowej Zelandii. Jesteśmy członkiem międzynarodowej organizacji GrowAbroad International Training, która przygotowuje staże w ramach współpracy około czterdziestu podmiotów na całym świecie.

  Organizacje studenckie


  Samorząd Studencki

  Organizacja Studencka zrzeszająca studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z różnych wydziałów, kierunków i specjalności. Współuczestniczy w podejmowaniu uchwał przez organy uczelni, zatem ma charakter współdecyzyjny a zarazem doradczy w kwestiach dotyczących uczelni i studentów. Organizuje Agronalia, obóz adaptacyjny dla studentów pierwszego roku studiów, Otrzęsiny, Bal Przyrodnika, Andrzejki, Dzień Kobiet oraz wiele innych imprez cyklicznych i spotkań studenckich.

  Niezależne Zrzeszenie Studentów

  to organizacja, która narodziła się w 1980 roku, przeciwstawiając się ówczesnemu reżimowi politycznemu. Studenci na własny sposób postanowili zawalczyć o wolność i demokrację w naszym kraj i stworzyli studencki odpowiednik „Solidarności”. Dzisiaj NZS chęć zmiany otoczenia wyraża przez liczne inicjatywy, które jednocześnie organizuje. Najbardziej znana to „Wampiriada”, czyli studenckie honorowe krwiodawstwo. „Bałwan stoi, Ty pomagasz”, „Ołówek dla Afryki”, „Studencki Nobel” i inne.

  Klub Uczelniany AZS

  to studenci zrzeszeni w Klubie AZS, którzy reprezentują nasz Uniwersytet Przyrodniczy w różnego typu zawodach sportowych, startując w Akademickich Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski AZS, turniejach uczelnianych i rozgrywkach międzywydziałowych. Członkowie skupiają się w 17 sekcjach sportowych Klubu. W ostatnich latach największe sukcesy w ramach np. Akademickich Mistrzostw Wielkopolski odniosły sekcje: jeździecka, kolarstwa górskiego, unihokeja, siatkówki kobiet, streetbasket kobiet, lekkiej atletyki, tenisa stołowego. Z powodzeniem wystartowały nowe dyscypliny: badminton, aquash, dart i bowling.

  Zespół Pieśni i Tańca „Łany”

  od 40 lat zachwyca i odnosi sukcesy na całym świecie. Podstawowym obszarem twórczości zespołu jest polski folklor taneczno - muzyczny. Członkami zespołu są w większości studenci Uniwersytetu Przyrodniczego jak również innych poznańskich uczelni. Obecnie tworzy go 120-osobowa grupa studentów i absolwentów. Funkcjonuje na dwóch poziomach zaawansowania wraz z kapelą, w której grają także muzycy Akademii Muzycznej w Poznaniu. Zespół dał kilkaset koncertów, ma na swym koncie nagrania foniczne, radiowe i telewizyjne, reprezentował naszą uczelnię oraz nasz kraj na wielu renomowanych imprezach i festiwalach w Europie, Afryce, Azji i Ameryce Południowej.

  Zespół Trębaczy Myśliwskich „Venator”

  to grupa studentów Wydziału Leśnego wykonująca muzykę myśliwską już od 1984 roku; wtedy to grupa studentów – leśników postanowiła stworzyć koło artystyczne skupiające miłośników gry na rogu myśliwskim. Zespół zapewnia oprawę muzyczną podczas wielu podniosłych uroczystości uczelnianych i wydziałowych, promuje też kulturę łowiecką wśród różnych środowisk i społeczności. Dorobek artystyczny „Venatora” to liczne koncertowania w kraju i za granicą, oprawa mszy Hubertowskiej jak również biesiadowanie. Jest jedną z najbardziej utytułowanych grup tego typu w Polsce.

  Chór Akademicki „Coro da Camera”

  od 20 już lat śpiewem świętuje uroczystości uczelniane. Członkami zespołu są w większości studenci Uniwersytetu Przyrodniczego, jak również innych poznańskich uczelni. Odnosi sukcesy na festiwalach i konkursach krajowych i zagranicznych. Co roku koncertuje w wielu poznańskich kościołach oraz charytatywnie w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Z okazji swego jubileuszu wydał płytę. Wykonywany repertuar obejmuje różne style i formy muzyczne.

  Ruch Akademicki „Pod Prąd”

  RAPP jest studencką organizacją chrześcijańską działającą na największych uczelniach w Poznaniu, Gdańsku, Krakowie, Warszawie i Łodzi. Na naszym Uniwersytecie działa od 1995 roku. Zrzesza katolickich i protestanckich studentów. Studenci zaangażowani w tej organizacji dbają o rozwój indywidualny, społeczny i duchowy. Organizują spotkania dyskusyjne, wykłady, warsztaty, kursy, wyjazdy weekendowe, spływy kajakowe, majówki itd.

  Współpraca z zagranicą

  Uniwersytet bierze czynny udział w programach międzynarodowych: Erasmus+, COST, Euroforester, Horyzont 2020, CEEPUS.

  Intensywnie rozwija działalność edukacyjną i badawczą z parterami krajów Unii Europejskiej i z nią stowarzyszonych. W Uczelni funkcjonuje Europejski System Transferu Punktów (ECTS), dzięki któremu jest możliwa wymiana studentów na poziomie krajowym i międzynarodowym.

  Działalność pozadydaktyczna

  Student Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nie samą nauką żyje. Uczestniczy aktywnie w sekcjach Akademickiego Związku Sportowego, gdzie ma do wyboru udział w obozach jeździeckich, narciarskich i żeglarskich. Odbywa treningi na obiektach własnych - w nowoczesnej hali sportowej oraz na czterech kortach tenisowych.

  Swoje zdolności i zamiłowania rozwija w 21 kołach naukowych: Koło Naukowe Architektury krajobrazu, Biotechnologii „OPERON”, Botaników, Dietetyków, Ekoenergetyki, Ekonomistów Agrobiznesu, Gospodarki Przestrzennej, Informatyków, Inżynierii Rolniczej, Inżynierów Środowiska, Leśników, Młodych Menedżerów, Ochrony Środowiska, Ogrodników, Rolników, Turystyki „AGROTUR”, Zootechników i Biologów, Medyków Weterynaryjnych, Technologów Drewna, Technologów Żywności, działających przy każdym Wydziale. Podstawową formą ich działalności są obozy naukowe takie jak „Ochrona Przyrody w Słowińskim Parku Narodowym” i inne. Student swoje badania i obserwacje prezentuje na corocznie organizowanej Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych oraz sesjach ogólnopolskich i międzynarodowych np. Ogólnopolskie Akademickie Seminarium Studentów Biotechnologii, Poznański Festiwal Nauki i Sztuki. Do cieszących się dużym zainteresowaniem są Obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska, Międzynarodowe Zawody Leśników, konferencja INTERFOB, spływy kajakowe, wyjazdy edukacyjne. Na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przeprowadza się szkolenia „Stwórz swój biznes”, „Inwestowanie bez tajemnic”, także szkolenia o tematyce giełdowej.

  Nie obca studentom jest także kultura. Śpiewać i tańczyć, a przy tym zwiedzać świat może student naszej Uczelni w Zespole Pieśni i Tańca „Łany”, w Chórze Akademickim „Coro da Camera”.Na chętnych czeka również Zespół Trębaczy Myśliwskich „Venator”.

  Nie ma więc czasu na nudę, każdy bowiem, kto tylko zechce, znajdzie coś dla siebie. Samorząd Studencki naszej Uczelni należy do czołowych grup studenckich w Polsce. Posiada silne reprezentacje w Parlamencie Studentów RP, Porozumieniu Samorządów Studenckich Uczelni Rolniczych oraz ważną pozycję wśród poznańskich uczelni. Każdy chętny do pracy w strukturach samorządowych jest mile widziany.

  Warunki studiowania

  obrazek
  STUDIUJ Z NAMI!

  Szczegóły na naszej stronie: www.up.poznan.pl

  Znajdź uczelnię
  Znajdź kierunek

  RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

  2016 2015 2014 2013 2012 2011

  43.67Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

  31.69Kierunek lekarsko-dentystyczny - Gdański Uniwersytet Medyczny

  31.23Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

  30.17kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  28.19Lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  więcej

  Aktualności
  Uniwersytet Otwarty UAM rozpoczął zapisy na nowe kursy

  Uniwersytet Otwarty UAM rozpoczął zapisy na nowe kursy

  W dniu 24 listopada br. Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczął nabór kandydatów na kursy zaplanowane w ramach kolejnego trymestru. Oferta przygotowana dla słuchaczy obejmuje wykłady, ćwiczenia i laboratoria, których pełen wykaz dostępny ...

  czytaj więcej >>

  Spotkanie LogMeeting w Wyższej Szkole Logistycznej

  Spotkanie LogMeeting w Wyższej Szkole Logistycznej

  Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu miała okazję gościć uczestników kolejnego spotkania z cyklu LogMeeting. W cyklicznym wydarzeniu wzięły udział osoby interesujące się dziedziną logistyki, a w tym studenci oraz uczniowie kształcący się w szkołach średnich.

  czytaj więcej >>

  PP z Polską Nagrodą Innowacyjności 2017

  PP z Polską Nagrodą Innowacyjności 2017

  Politechnika Poznańska otrzymała Polską Nagrodę Innowacyjności 2017. Prestiżowe odznaczenie przyznano uczelni podczas V Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, który miał miejsce 26-27 października br. w Zielonej Górze.

  czytaj więcej >>

  Student UAM nagrodzony Studenckim Noblem 2017

  Student UAM nagrodzony Studenckim Noblem 2017

  Michał Brzozowski studiujący na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został nagrodzony w ogólnopolskim konkursie Studencki Nobel 2017. Student zwyciężył w kategorii „Nauki przyrodnicze i energetyka”.

  czytaj więcej >>

  PP nawiązała współpracę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

  PP nawiązała współpracę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

  Politechnika Poznańska rozpoczyna wielopłaszczyznową współprace z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W dniu 23 maja br. doszło do podpisania listu intencyjnego pomiędzy przedstawicielami uczelni i ZUS-u. Sygnatariuszami umowy byli JM Rektor prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski ...

  czytaj więcej >>  Polityka plików "cookie":

  Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

  copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy