Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, ul. Robocza 4 - www.studiapoznan.com

top

Strona główna

Studia Poznań
img_ucz
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
logo_ucz

ul. Robocza 4 zobacz na mapie>>

61-538 Poznań, woj. wielkopolskie

tel.: 61 835 15 11, 601 305 212, fax.: 61 835 15 04

www: www.wszib.poznan.pl

e-mail: rekrutacja@wszib.com.pl

Zobacz inne kierunki

Administracja - studia
Specjalizacje - studia I stopnia

Administracja gospodarcza - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Administracja publiczna - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Prawo energetyczne w gospodarce i administracji - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Prawo i ochrona pracy - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Prawo dla biznesu - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Zarządzanie w administracji - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Specjalizacje - studia II stopnia

Administracja gospodarcza - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Administracja publiczna - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Prawo energetyczne w gospodarce i administracji - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Prawo i ochrona pracy - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Prawo dla biznesu - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Zarządzanie w administracji - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Administracja

Studiując Administrację w naszej Uczelni zdobędziesz wiedzę prawną wspartą niezbędnymi umiejętnościami praktycznymi. Masz więc duże szanse stać się w przyszłości wartościowym pracownikiem w szeroko pojętej administracji. A jak pokazują prognozy, zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów ds. administracji będzie rosło.

Powinieneś także wiedzieć, że WSZiB w Poznaniu kształci na kierunku Administracja już od 21 lat.

SPECJALNOŚCI KIERUNKOWE:

• prawo energetyczne w gospodarce i administracji (NOWOŚĆ!)
• prawo dla biznesu (NOWOŚĆ!)
• administracja publiczna
• administracja gospodarcza
• administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
• prawo i ochrona pracy
• zarządzanie w administracji

Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego

Chcesz pracować w jednostkach Obrony Cywilnej lub Straży Miejskiej? Myślisz o zatrudnieniu się w Straży Pożarnej, Straży Granicznej lub Policji? Interesuje Cię praca w Inspekcji Sanitarnej lub Handlowej? Chcesz zaznajomić się z działalnością Inspekcji Ochrony Środowiska?

Studiując tę specjalność zapoznasz się z zasadami i przepisami regulującymi działania organów porządkowych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. Znajdziesz pracę w urzędach administracji publicznej zajmujących się zarządzaniem kryzysowym, jednostkach obrony cywilnej, policji, straży pożarnej oraz innych służbach i strażach czuwających nad bezpieczeństwem publicznym.

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

Studia pierwszego stopnia


• Polityka obronności państwa
• Procedury karne i prawo wykroczeń
• Struktura organizacyjna i funkcjonowanie Policji oraz Straży Gminnych
• Straż Graniczna a ochrona granic UE
• Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej

Studia drugiego stopnia

• Działalność administracji publicznej w stanach zagrożenia
• Administracja bezpieczeństwa publicznego w Polsce
• Prawo dyscyplinarne służb mundurowych
• Prawo karne wykonawcze
• Międzynarodowa współpraca organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości

Administracja gospodarcza

Możesz się realizować jako specjalista z zakresu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw? Chcesz zostać specjalistą w izbach lub składach celnych? Interesuje Cię praca w izbach skarbowych?

Specjalność obejmuje problematykę dotyczącą ingerencji państwa w gospodarkę oraz formy działań administracji w obrocie gospodarczym. Studiując tę specjalność poznasz zarówno elementy prawa gospodarczego, handlowego, jak i cywilnego, zdobędziesz wiedzę na temat zamówień publicznych.

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

Studia pierwszego stopnia


• Weksle i czeki w obrocie gospodarczym
• Administracyjna reglamentacja działalności gospodarczej
• Prawo energetyczne
• Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe
• Czynności handlowe w obrocie gospodarczym

Studia drugiego stopnia

• Prawo spółek i przedsiębiorstw państwowych
• Koncesje i zezwolenia na działalność gospodarczą
• Prawo i ochrona obrotu gospodarczego
• Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych
• Prawo upadłościowe i układowe

Administracja publiczna

Chcesz pracować w administracji ministerstw, urzędów wojewódzkich lub powiatowych? Widzisz siebie jako pracownika urzędu gminy? Myślisz o pracy w urzędzie marszałkowskim? Chcesz zostać pracownikiem służby celnej?

Ta specjalność przybliży Ci organizację i zasady funkcjonowania organów i urzędów administracji centralnej oraz terenowej. Poznasz formy aktywności administracji, podstawowe zagadnienia materialnego prawa administracyjnego, jak np. instytucje prawa budowlanego czy zasady funkcjonowania stowarzyszeń. Specjalność kształci przede wszystkim kadrę urzędniczą, w tym pracowników samorządowych i przyszłych członków służby cywilnej. Wiedza przekazywana w ramach tej specjalności ma charakter uniwersalny, przygotowuje także do pracy w organizacjach pozarządowych i polityce.

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

Studia pierwszego stopnia


• Historia administracji
• Prawo wyznaniowe
• Prawo zagospodarowania przestrzennego
• Formy współdziałania w samorządzie terytorialnym
• Samorządy zawodowe i gospodarcze

Studia drugiego stopnia

• Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego
• Policje, służby, straże w administracji publicznej
• Zarządzanie systemami informacji w administracji
• Organizacje pozarządowe
• Kontrola i nadzór w administracji publicznej

Prawo dla biznesu

Chcesz prowadzić własne przedsiębiorstwo? Chcesz aktywnie uczestniczyć w procesie zarządzania firmą? Chcesz bardzo dobrze orientować się w przepisach prawnych?

Specjalność ta przybliży Ci wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu prawa niezbędne do pracy w przedsiębiorstwach. Pozwoli Ci sprawnie poruszać się w gąszczu przepisów prawnych, których znajomość jest konieczna w biznesie. Pozwoli Ci także właściwie interpretować regulacje prawne dotyczące funkcjonowania firmy oraz tworzyć dokumenty niezbędne przy prowadzeniu przedsiębiorstwa.

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

Studia pierwszego stopnia


• Interpretacja tekstu prawnego
• Prawo zobowiązań
• Administracyjna reglamentacja działalności gospodarczej
• Sporządzanie umów w biznesie
• E-administracja w biznesie

Studia drugiego stopnia

• Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
• Dochodzenie roszczeń w drodze sądowej/e-sądy w procesie realizacji zobowiązań
• Przestępczość gospodarcza
• Własność intelektualna – patenty i znaki towarowe
• Prawo handlowe

Prawo energetyczne w gospodarce i administracji

Chcesz podjąć pracę w administracji publicznej lub w przedsiębiorstwach sektora energetycznego? Czy widzisz swoje miejsce w przedsiębiorstwach komunalnych odpowiedzialnych za zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną oraz gaz? Czy interesuje Cię działalność Urzędu Regulacji Energetyki oraz Inspekcji Ochrony Środowiska?

Specjalność przygotowuje do pracy związanej z organizowaniem zamówień na dostawy energii elektrycznej, gazu oraz paliw płynnych, zarządzaniem ich zapasami, przeprowadzaniem procedury zmiany dostawcy energii elektrycznej oraz gazu, wyborem optymalnego planu taryfowego, dbałością o poprawę efektywności energetycznej, stosowaniem „inteligentnych liczników energii” czy dokonywaniem rozliczeń energii cieplnej w budynkach. W ramach specjalności szczególny nacisk położony jest na kwestie dotyczące pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (działalność farm wiatrowych, elektrowni wodnych, biogazowni), a także na politykę energetyczną Polski i Unii Europejskiej.

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

Studia pierwszego stopnia


• Polskie i europejskie prawo energetyczne
• Polityka energetyczna Polski i Unii Europejskiej
• Ochrona konkurencji i konsumentów na rynku energetycznym
• Zamówienia publiczne na dostawy energii elektrycznej, gazu i paliw płynnych
• Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna

Studia drugiego stopnia

• Procedury regulacyjne w polskim i europejskim prawie energetycznym
• Dostęp do surowców energetycznych
• Służebność przesyłu i dostęp do korytarzy przesyłowych
• Prawne regulacje energetyki atomowej
• Energetyka a ochrona środowiska

Prawo i ochrona pracy

Interesuje Cię praca specjalisty w dziale prawnym? Chcesz się realizować w organizacjach pozarządowych lub w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego? Chcesz się sprawdzić jako pracownik Państwowej Inspekcji Pracy?

Studiując tę specjalność zdobędziesz wiedzę z zakresu prawa pracy, form zatrudnienia, ochrony pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Przygotowuje ona specjalistów z zakresu kadr i płac, pracowników odpowiadających za bezpieczeństwo i higienę pracy, pracowników firm HR, doradczych, rekrutacyjnych.

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

Studia pierwszego stopnia


• System ochrony pracy i organizowania pracy
• Kształtowanie stosunków pracy
• Status prawny pracowników samorządowych
• Prawo oświatowe
• Prawo służby zdrowia

Studia drugiego stopnia

• Zatrudnianie pracowników w państwach Unii Europejskiej
• Czas pracy i urlopy wypoczynkowe w Polsce i Unii Europejskiej
• Samozatrudnienie
• Prawo urzędnicze
• Przepisy antydyskryminacyjne

Zarządzanie w administracji

Chcesz się sprawdzić na stanowisku kierowniczym w urzędzie? Interesują Cię sprawy personalne, negocjacje i mediacje w administracji publicznej? Widzisz się jako funkcjonariusz publiczny?

Specjalność przygotuje Cię do nowoczesnego zarządzania kadrami i pracy w zespole. Nabyta wiedza i umiejętności pozwalają na podnoszenie jakości pracy oraz poprawę efektywności działań administracji.

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

Studia pierwszego stopnia


• Techniki komunikowania w administracji
• Procesy decyzyjne i wykonawcze w administracji publicznej
• Zarządzanie ochroną środowiska
• Rola dokumentacji w administracji publicznej
• Informatyka zarządzania

Studia drugiego stopnia

• Akt administracyjny w praktyce administracji publicznej
• Planowanie w administracji publicznej
• Doradztwo w administracji publicznej
• Reorganizacja struktur administracji publicznej
• Strategia marketingowa w administracji publicznej

Znajdź uczelnię
Znajdź kierunek

RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

2016 2015 2014 2013 2012 2011

43.67Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

31.69Kierunek lekarsko-dentystyczny - Gdański Uniwersytet Medyczny

31.23Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

30.17kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

28.19Lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

więcej

Aktualności
Student UAM nagrodzony Studenckim Noblem 2017

Student UAM nagrodzony Studenckim Noblem 2017

Michał Brzozowski studiujący na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został nagrodzony w ogólnopolskim konkursie Studencki Nobel 2017. Student zwyciężył w kategorii „Nauki przyrodnicze i energetyka”.

czytaj więcej >>

PP nawiązała współpracę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

PP nawiązała współpracę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Politechnika Poznańska rozpoczyna wielopłaszczyznową współprace z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W dniu 23 maja br. doszło do podpisania listu intencyjnego pomiędzy przedstawicielami uczelni i ZUS-u. Sygnatariuszami umowy byli JM Rektor prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski ...

czytaj więcej >>

WSZiB w Poznaniu rozpoczęła rekrutację – w czerwcu wpisowe 0 zł!

WSZiB w Poznaniu rozpoczęła rekrutację – w czerwcu wpisowe 0 zł!

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu rozpoczęła rejestrację kandydatów na studia, które rozpoczną się od nowego roku akademickiego 2017/2018. Osoby zainteresowane ofertą uczelni, którzy przystąpią do procesu rekrutacyjnego do 30 czerwca br. mogą zaoszczędzić ...

czytaj więcej >>

Kierunki inżynierskie PP docenione w rankingu Perspektyw 2017

Kierunki inżynierskie PP docenione w rankingu Perspektyw 2017

Miesięcznik Perspektywy ogłosił wyniki pierwszego w historii Rankingu Studiów Inżynierskich. Wysokie lokaty w zestawieniu zajęły kierunki studiów realizowane przez Politechnikę Poznańską. Najwyższą z nich, trzecią pozycję przyznano Inżynierii chemicznej i procesowej, prowadzonej ...

czytaj więcej >>

WSL organizuje zawody o Puchar Rektora

WSL organizuje zawody o Puchar Rektora

Już w najbliższy poniedziałek, 22 maja br. członkowie poznańskiego środowiska akademickiego będą mieli okazję wzięcia udziału w zawodach o Puchar Rektora Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Wielki turniej bowlingowy odbędzie się w klubie „Grawitacja”. Organizatorzy spotkania ...

czytaj więcej >>Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy