Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5 - www.studiapoznan.com

top

Strona główna

Studia Poznań
img_ucz
Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Poznaniu
logo_ucz

61-874 Poznań, woj. wielkopolskie

ul. Powstańców Wielkopolskich 5 zobacz na mapie>>

tel.: 61 655-33-00, fax.: 61655-32-27

www: www.wsb.pl/poznan

e-mail: rekrutacja@wsb.poznan.pl

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

Studia I stopnia - Zarządzanie

Enterpreneurship

Gospodarowanie nieruchomościami

International business

Menedżer sportu

Menedżer sprzedaży

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia I stopnia - Administracja

Administracja gospodarcza

Administracja i finanse samorządowe

Administracja podatkowa

Administracja publiczna (nowość)

Administracja w ochronie zdrowia (nowość)

Administracja w wymiarze sprawiedliwości

Studia I stopnia - Bezpieczeństwo wewnętrzne

Kryminalistyka (nowość)

Służby mundurowe i porządek publiczny (nowość)

Wywiad gospodarczy

Zarządzanie kryzysowe (nowość)

Studia I stopnia - Finanse i rachunkowość

Bankowość

Finanse małych i średnich przedsiębiorstw

International Business

Menedżer finansowy

Podatki i doradztwo podatkowe

Rachunkowość

Studia I stopnia - Handel międzynarodowy

Biznes międzynarodowy

Handel zagraniczny małych i średnich przedsiębiorstw

International business

Studia I stopnia - Prawo w biznesie

Prawo i finanse

Prawo i zarządzanie

Studia I stopnia - Psychologia w biznesie

Psychologia marketingu i nowych mediów

Psychologia menedżera i organizacji

Psychologia negocjacji i mediacji

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia I stopnia - Turystyka i rekreacja

Gastronomia z dietetyką (nowość)

Hotelarstwo

Obsługa ruchu lotniczego (nowość)

Obsługa ruchu turystycznego i pilotaż wycieczek

Promocja zdrowia, SPA, wellness

Studia II stopnia - Finanse i rachunkowość

Bankowość i usługi finansowe

Finanse publiczne i podatki

Rachunkowość i audyt finansowy

Zarządzanie finansami

Studia II stopnia - Zarządzanie

Coaching i rozwój zawodowy

Marketing regionów - nowość

Menedżer logistyki (nowość)

Wycena i zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia inżynierskie - Informatyka

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

E-commerce

Multimedia i grafika komputerowa

SAP - wdrażanie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach

Studia inżynierskie - Inżynieria zarządzania

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Inżynieria gospodarki przestrzennej

Inżynieria zarządzania jakością

Inżynieria zarządzania procesami produkcji

Studia inżynierskie - Logistyka

Global logistics

Logistyka i spedycja międzynarodowa

Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach

Procesy i projekty logistyczne

Oferta edukacyjna - studia II stopnia

Studia I stopnia - Zarządzanie

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia II stopnia - Turystyka i rekreacja

Marketing regionów - nowość

Menedżer hotelarstwa

Menedżer obiektów gastronomicznych (nowość)

Menedżer SPA i Wellness

Studia II stopnia ze studiami podyplomowymi - Turystyka i rekreacja

Menedżer hotelarstwa z SP Innowacyjny e-marketing

Menedżer hotelarstwa z SP zarządzanie obiektami hotelarskimi, SPA i Wellness

Studia II stopnia ze studiami podyplomowymi - Zarządzanie

Coaching i rozwój zawodowy z SP psychologia zarządzania

Zarządzanie marketingowe z SP Innowacyjne zarządzanie marką

Studia I stopnia - Finanse i rachunkowość

International Business

Menedżer finansowy

Studia II stopnia - Zarządzanie

Coaching i rozwój zawodowy

Marketing regionów - nowość

Wycena i zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia II stopnia ze studiami podyplomowymi - Finanse i rachunkowość

Rachunkowość i audyt finansowy z SP controlling

Rachunkowość i audyt finansowy z SP podatki

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw z SP audyt finansowy i podatkowy

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw z SP studia menedżerskie

Oferta edukacyjna - studia jednolite magisterskie

Studia jednolite magisterskie - Prawo

Działalność organów w administracji publicznej

Prawo w obrocie gospodarczym

Galeria
W kilku słowach o uczelni...

Zarządzanie ze studiami podyplomowymi

Dlaczego warto wybrać kierunek Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu?

-Zarządzanie to kierunkiem dla osób o zdolnościach przywódczych i organizacyjnych, którzy myślą strategicznie i są gotowi do podejmowania ryzyka.
-Kierunek przygotowuje do prowadzenia własnej firmy, przejęcia i rozwijania biznesu rodzinnego, a także do pracy w przedsiębiorstwach z różnych branż
-Kierunek Zarządzanie objęty jest Programem Partnerstwa Biznesowego. Partnerami biznesowymi kierunku są firmy BCC Loża Wielkopolski, International Project Management Polska, Wielkopolski Związek Pracodawców
-Jako student WSB będziesz miał okazję wziąć udział w Targach Pracy -
-Jako student WSB będziesz mógł skorzystać z profesjonalnego, darmowego coachingu dla studentów.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Po ukończeniu tego kierunku studenci będą potrafili m.in.:

-zarządzać małym i średnim przedsiębiorstwem
-pełnić role menedżerskie w przyszłej pracy zawodowej
-rozpoznawać przyczyny i reakcję na sytuacje trudne w organizacji
-podejmować właściwe decyzje w zakresie skutecznego wykorzystywania różnych instrumentów: finansowych, administracyjnych, marketingowych, służących rozwojowi
społeczno-gospodarczemu na danym obszarze.

Sprawdź szczegóły kierunku na stronie WSB w Poznaniu

Dlaczego uczelnia biznesu?

W szybko zmieniającym się świecie, stawiającym coraz to nowe wyzwania, warto zainwestować w swoją przyszłość i nie pozwolić pozostawić się w tyle. Uczelnia biznesu umożliwia zrozumienie procesów gospodarczych i zasad funkcjonowania przedsiębiorstw oraz wyrabia umiejętność interpretacji zjawisk biznesowych i społecznych, co jest jedną z podstawowych kompetencji zawodowych każdego człowieka sukcesu.

Uczelnię biznesu wyróżnia:

- biznesowo sprofilowana oferta kierunków studiów (Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość, Ekonomia, Logistyka, Administracja) uzupełniona o praktyczne kierunki o dużym potencjale rynkowym (Turystykę i Rekreację, Stosunki Międzynarodowe, Politologię)
- oferta dostosowana do potrzeb związanych z rozwojem kompetencji zawodowych na każdym etapie kariery w ramach kształcenia ustawicznego (lifelong learning), a co za tym idzie – rozwój oferty studiów I stopnia, II stopnia, studiów podyplomowych i Master of Business Administration (MBA)
- praktyczny charakter studiów – podstawą nauki w uczelni biznesu jest umiejętne, dynamiczne łączenie teorii i praktyki, dlatego do uczestnictwa w projektowaniu programów studiów zapraszani są przedsiębiorcy, a w procesie kształcenia wykorzystywane są innowacyjne technologie i praktyczne formy zaliczeń i egzaminów
- wsparcie przedstawicieli świata biznesu i ich obecność na uczelni na zajęciach, wykładach gościnnych i targach pracy
- wprowadzenie do programu studiów zajęć i form kształcenia ukierunkowanych na rozwój umiejętności planowania kariery zawodowej, komunikacji interpersonalnej, identyfikacji i analizy danych, koordynacji projektów oraz krytycznego i kreatywnego myślenia
- bogata oferta działań dodatkowych wspierających studentów i absolwentów w zakresie wejścia na rynek pracy i funkcjonowania na nim: pośrednictwo pracy, oferty stażu oraz praktyk krajowych i zagranicznych, a także specjalistyczne szkolenia
- praktyczne i profesjonalne podejście do obsługi administracyjnej studentów, zaczerpnięte z rozwiązań biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju form internetowych
- uznanie studenta i jego potrzeb za punkt wyjścia do kształtowania oferty, programów studiów i sposobu obsługi, co przejawia się w otwartości na opinie studentów dotyczące uczelni oraz w ciągłym monitorowaniu losów absolwentów.

Władze uczelni

Władze Uczelni
- Rektor - prof. zw. dr hab. Józef Orczyk
- Rektor Senior - prof. nadzw. dr hab. Władysław Balicki
- Prorektor - dr Piotr Dawidziak
- Kanclerz - mgr Rafał Kaszta

Władze Wydziału Finansów i Bankowości w Poznaniu

Dziekan
dr Roman Łosiński

Prodziekan
prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Leczykiewicz

Prodziekan
dr Katarzyna Walkowiak

Prodziekan
dr Magdalena Szyszko

Prodziekan
dr Jacek Połczyński


Dyrektor Generalny
mgr Karol Cyrulik

Władze Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie

- Wicekanclerz - mgr Andrzej Janiak
- Dziekan - dr Krzysztof Koj
- Prodziekan - dr Krzysztof Krysieniel
- Prodziekan - dr Łukasz Makowski
- Prodziekan - dr inż. Michalina Kulesza

Władze Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie
- Dziekan - dr Magdalena Majchrzak
- Prodziekan ds Nauki i Jakości Kształcenia - dr Włodzimierz Zasadzki
- Prodziekan ds Studenckich i Dydaktyki - dr Tomasz Ordysiński
- Wicekanclerz Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu – dr Magdalena Majchrzak.
- Konwent jest najwyższym organem kolegialnym regulującym funkcjonowanie Uczelni, powołanym przez Założyciela – Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia. Do kompetencji Konwentu należy uchwalanie głównych kierunków działalności i rozwoju Uczelni.

Senat Wyższej Szkoły Bankowej sprawuje nadzór nad całokształtem działalności dydaktyczno-naukowej Uczelni. Tworzą go samodzielni pracownicy naukowi, Władze rektorskie i dziekańskie, przedstawiciele Założyciela Uczelni oraz reprezentanci studentów.

Rada Wydziału jest organem kolegialnym podejmującym uchwały we wszystkich najważniejszych aspektach działalności Wydziału, uchwala np. programy nauczania i plany studiów.

Biuro Karier

Wyższe Szkoły Bankowe wspierają swoich absolwentów na rynku pracy, poprzez działalność Biur Karier. Wsparcie udzielane jest poprzez organizację praktyk zawodowych, warsztatów i szkoleń, dzięki którym studenci już w trakcie nauki zdobywają pierwsze doświadczenia i umiejętności zawodowe. Biuro Karier gromadzi także oferty pracy i przekazuje je zainteresowanym studentom i absolwentom.

Zastanawiasz się nad swoją karierą? Odwiedź Biuro Karier i Praktyk. Pomożemy wybrać Ci ścieżkę kariery, umożliwimy odbycie praktyki zawodowej, a także pomożemy znaleźć pracę na miarę Twoich oczekiwań i aspiracji.

W ramach oferty Biura Karier i Praktyk możesz skorzystać z:

Pośrednictwa pracy i staży dla studentów i absolwentów WSB
- Jeśli szukasz pracy, złożyłeś kwestionariusz w Biurze Karier możesz na bieżąco śledzić oferty zamieszczone w Extranecie lub dostępne bezpośrednio w Biurze. W roku akademickim 2012/2013 Biuro Karier przygotowało dla studentów i absolwentów około 820 miejsc pracy
Indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym.
- Poszukując pracy lub zastanawiając się nad wyborem ścieżki kariery zawodowej, jako student WSB, możesz skorzystać z profesjonalnej pomocy doradcy zawodowego
Konsultacji na każdym etapie procesu poszukiwania pracy przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, dostęp do ofert pracy, dobór odpowiednich ofert pracy dla danej osoby
Bezpłatnych szkoleń w dwóch obszarach tematycznych:
- przygotowanie i poruszanie się po rynku pracy (przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej, prawo pracy, projektowanie assessment center itp.)
- doskonalenie praktycznych umiejętności zawodowych (techniki sprzedaży, obsługa klienta, trening umiejętności menedżerskich, przygotowywanie prezentacji, zarządzanie czasem itp.)
Bezpłatne sesje coachingowe
- Wyrobienie nowych nawyków, zmiana ograniczających przekonań, które przekładają się na blokady w uczeniu, motywowanie, świadome planowanie przyszłości, formułowanie celów życiowych i realizowanie zamierzeń to kluczowe cele coachingu dla studentów.

Baza dydaktyczna

Budynek gmachu głównego
W gmachu głównym przy al. Niepodległości 2 w Poznaniu mieści się:

siedziba Władz rektorskich i administracji Uczelni
- Kancelaria
- Dział Współpracy z Zagranicą
- Wydawnictwo
- Budynek CP

Zabytkowy budynek dawnych koszar pruskich przy ul. Ratajczaka 5/7 kryje w swoim wnętrzu nowoczesny obiekt dydaktyczny. Studenci i pracownicy nazywają go CP, gdyż jego oryginalny wygląd kojarzy się z paryskim Centrum Pompidou. Mieści on aulę na 270 miejsc, bibliotekę, sale wykładowe, dziekanat, sale dydaktyczne i komputerowe, Dział Studiów Podyplomowych oraz kawiarnia Evelyn Cafe. Tam też mieści się Biuro Rekrutacji, w którym można otrzymać wszystkie informacje dotyczące rekrutacji.

Budynek CR
To budynek przy ul. Różanej. Na jego pięciu kondygnacjach znajduje się 26 nowoczesnych sal wykładowych i ćwiczeniowych oraz aula na 400 osób. W budynku znajdują się również punkt ksero oraz bufet.

Budynek PW
W budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 mieszczą się sale wykładowe, językowe i seminaryjne, Studium Języków Obcych, gabinet psychologa oraz Zakład Informatyki i pracownie komputerowe, Biuro Karier i Praktyk, Centrum Edukacji Ekonomicznej oraz Centrum Językowe Forward. W budynku znajduje się również punkt ksero.

Budynek BR
Nowoczesny budynek oddany do dyspozycji studentów w 2011 roku. Podobnie jak pozostałe budynki WSB, również ten znajduje się w centrum miasta, przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 2a. Powstał w wyniku gruntownego remontu koszar z czasów pruskich, przeprowadzonego z poszanowaniem dla dziedzictwa kulturowego zabytkowych budowli. W budynku znajdują się bogato wyposażone pomieszczenia dydaktyczne oraz cztery aule z możliwością dowolnego łączenia ich w większe segmenty. Budynek jest pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Pracownie komputerowe
Wyższa Szkoła Bankowa ma 8 nowoczesnych pracowni komputerowych oraz ogólnodostępne stanowiska komputerowe w czytelni. Wszystkie komputery połączone są w sieć lokalną, podłączoną do sieci miejskiej. Dzięki temu studenci mogą korzystać z internetowych łączy o bardzo dużej przepustowości. Każdy student WSB może otrzymać własne konto e-mailowe oraz miejsce na serwerze na własną stronę WWW. Stały i swobodny dostęp do zasobów internetu zmienia sposób postrzegania tej rozproszonej skarbnicy wiedzy.

Studenci wykorzystują internet nie tylko w celach komunikacyjnych, lecz również jako doskonałą pomoc naukową.

Studenci Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy porozumienia o współpracy i wsparciu informatycznym z firmą PC Guard SA korzystają z edukacyjnych wersji zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwami – Graffiti.

Uniwersytet Każdego Wieku

Uniwersytet Każdego Wieku powstał w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu w 2005 r. Jego program wpisuje się w tendencje europejskie, gdzie uczenie się przez całe życie, które służy zarówno realizacji celów zawodowych, jak i osobistych, jest rzeczą naturalną i bardzo powszechną.

Słuchaczem Uniwersytetu Każdego Wieku może zostać każda dorosła osoba bez względu na wiek, wykształcenie, status społeczno-ekonomiczny. Zapraszamy zarówno osoby pracujące, jak i emerytów oraz osoby niepracujące z różnych powodów.

Dziewięć lat działania Uniwersytetu to historia ponad 1000 słuchaczy, którzy mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach kilkunastu różnych sekcji, w wycieczkach, spektaklach teatralnych, zabawach tanecznych, a przede wszystkim w 96 wykładach.

Wśród naszych znamienitych gości znaleźli się m.in.:
- gen. Sławomir Petelicki
- prof. dr hab. Zbigniew Nęcki
- prof. dr hab. Janusz Czapiński
- Sławomir Pietraskwasniewska.jpg
- prof. dr hab. Kazimierz Obuchowski
- prof. dr hab. Ryszard Cichocki
- Jacek Żakowski
- Jolanta Kwaśniewska
- Zenon Laskowik
- Prezydent Ryszard Grobelny
- Wojciech Kruk
- prof. dr hab. Henryk Mruk
- prof. dr hab. Jan Szambelańczyk
- Barbara Wachowicz
- Kazimiera Szczukauniwersytet_kazdego_wieku_kruk.jpg
- Henryka Krzywonos-Strycharska
- Zbigniew Bujak
- prof. dr hab. Jan Miodek.
- Dorota Zawadzka
- Piotr Mosak

Zapisz się już dziś i poznaj z nami świat oraz fascynujących ludzi biznesu, kultury i nauki.

Znajdź uczelnię
Znajdź kierunek

RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

2016 2015 2014 2013 2012 2011

43.67Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

31.69Kierunek lekarsko-dentystyczny - Gdański Uniwersytet Medyczny

31.23Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

30.17kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

28.19Lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

więcej

Aktualności
Uniwersytet Otwarty UAM rozpoczął zapisy na nowe kursy

Uniwersytet Otwarty UAM rozpoczął zapisy na nowe kursy

W dniu 24 listopada br. Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczął nabór kandydatów na kursy zaplanowane w ramach kolejnego trymestru. Oferta przygotowana dla słuchaczy obejmuje wykłady, ćwiczenia i laboratoria, których pełen wykaz dostępny ...

czytaj więcej >>

Spotkanie LogMeeting w Wyższej Szkole Logistycznej

Spotkanie LogMeeting w Wyższej Szkole Logistycznej

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu miała okazję gościć uczestników kolejnego spotkania z cyklu LogMeeting. W cyklicznym wydarzeniu wzięły udział osoby interesujące się dziedziną logistyki, a w tym studenci oraz uczniowie kształcący się w szkołach średnich.

czytaj więcej >>

PP z Polską Nagrodą Innowacyjności 2017

PP z Polską Nagrodą Innowacyjności 2017

Politechnika Poznańska otrzymała Polską Nagrodę Innowacyjności 2017. Prestiżowe odznaczenie przyznano uczelni podczas V Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, który miał miejsce 26-27 października br. w Zielonej Górze.

czytaj więcej >>

Student UAM nagrodzony Studenckim Noblem 2017

Student UAM nagrodzony Studenckim Noblem 2017

Michał Brzozowski studiujący na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został nagrodzony w ogólnopolskim konkursie Studencki Nobel 2017. Student zwyciężył w kategorii „Nauki przyrodnicze i energetyka”.

czytaj więcej >>

PP nawiązała współpracę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

PP nawiązała współpracę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Politechnika Poznańska rozpoczyna wielopłaszczyznową współprace z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W dniu 23 maja br. doszło do podpisania listu intencyjnego pomiędzy przedstawicielami uczelni i ZUS-u. Sygnatariuszami umowy byli JM Rektor prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski ...

czytaj więcej >>Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy